SORULARLA KOOPERATİFLER
Kategori : Yayınlarımız | Yazar : Mustafa ALPASLAN | Tarih : 6 Ağustos 2011 - 10:32

Dr. Mustafa ALPASLANİÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER
Soru-1: Kooperatif nedir? 8
Soru-2: Kooperatiflerin amacı nedir? 8
Soru-3: Kooperatif organları nelerdir? 8
Soru-4: Kooperatiflerin temel ilkeleri nelerdir? 8
Soru-5: Kooperatifler şirketlere ortak olabilir mi? 8

KOOPERATİFLERİN KURULUŞU
Soru-6: Kooperatif kuruluşlarında ticaret unvanları nasıl olmalıdır? 9
Soru-7: Unvanlarda nelere dikkat edilmelidir? 9
Soru-8: Kimler kurucu ortak olabilir? 9
Soru-9: Kimler ortak olamazlar? 9
Soru-10: Kooperatifler kurulurken izlenecek yollar nelerdir? 9
Soru-11: Ana sözleşmeler kurucular tarafından değiştirilebilir mi? 10
Soru-12: Tescilden önceki hukuki durum nedir? 10
Soru-13: Tescilden sonra yapılacak işlemler
nelerdir? 10
Soru-14: Yabancılar kooperatif ortak olabilirler mi? 10
Soru-15: Kooperatifler hakkında hangi kanun hükmü uygulanır? 10
Soru-16: Ortakların pay alması zorunlumudur? 10
Soru-17: Kuruluş esnasında kurucuların dikkat edecekleri hususlar nelerdir? 11
Soru-18: Ticaret Siciline tescil edilmeyen kooperatifin durumu nedir? 11
Soru-19: Tescil için başvuru evraklarını tanımlayınız? 11
Soru-20: Ticaret Sicile tescil edilecek hususlar nelerdir? 11
Soru-21: Tescilin anlamı nedir? 12
Soru-22: Tescil için kaç günlük süre vardır? 12
Soru-23: Kooperatifin kuruluşundan önce yapılan işlerin hukuki niteliği nedir? 12
Soru-24: Kuruluş sırasında sorumluklar kimlere ait olmaktadır? 12

ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ, ORTAK OLMA
Soru-25: Ortaklığa giriş konusunda ve kaç şekilde ortak olunacağı yönünde
bilgi veriniz? 12
Soru-26: Ortaklığa giriş şartları nelerdir? 13
Soru-27: Ortaklık senedi nedir? 13
Soru-28: Ortaklı payı bölünebilir mi? 13
Soru-29: Bunu dışında yasaya aykırı bir şekilde bir paya biden fazla kişi ortak olmuşsa
ne yapılır? 13
Soru-30: Ortaklık payları ve sınırları hakkında bilgi veriniz. 13
Soru-31: Kooperatife ortak olmak için ilk olarak ne yapılmalıdır? 13
Soru-32: Kooperatif ortaklığı zımnen olabilir mi? 14
Soru-33: Zımnen kabul edilme hali hangi durumlarda mümkündür? 14
Soru-34: Kooperatif ortağının alacaklılarında kooperatiften talepleri olabilir mi? 14
Soru-35: Mal cinsinden sermaye nedir? 14
Soru-36: Kooperatife yedek ortaklık mümkün müdür? 14
Soru-37: Eşitlik ne demektir? 14
Soru-38: Ortakların görevleri nelerdir? 14
Soru-39: Ortakların hakları nelerdir? 15
Soru-40: Ortakların toplu olarak kullanabileceği haklar nelerdir? 15
Soru-41: Kooperatife hangi tüzel kişilikler ortak olabilir? 15

ORTAKLIKTAN AYRILMA
Soru-42: Ortaklıktan çıkma halleri nelerdir? 16
Soru-43: Ortaklar istediği zaman kooperatiften ayrılabilir mi? 16
Soru-44: Ayrılan ortak istediği zaman bu talepte bulunabilir mi? 16
Soru-45: Kooperatife yapılan ödemeler ne zaman ilgiliye ödenir? 16
Soru-46: Yönetim Kurulu ayrılma talebin dikkate almaması halinde
nasıl bir işlem yapılır? 16
Soru-47: Çıkan ortağın sorumluluğu ne kadar devam eder? 17

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA
Soru-48: Kooperatif ortakları hangi hallerde ortaklıktan çıkarılabilinir? 17
Soru-49: Ortaklıktan çıkarılma nedenleri nelerdir? 17
Soru-50: Yönetim kurulu çıkarma işlemini nasıl yapabilir? 17
Soru-51: Genel Kurulda ortakların yapacakları ödemeler ilişkin karar alınmak
zorunluluğu var mıdır? 17
Soru-52: Kooperatif aidatları döviz olarak verilebilir mi? 17
Soru-53: Ortağın kooperatife birden fazla borcu var ise kooperatifin 18
neye dikkat etmesi gerekir?
Soru-54: Gecikme bedeli hangi durumlarda ortaklardan talep edilebilir? 18
Soru-55: Gecikme bedeli yerine getirilmemesi ortaklıktan çıkarılma sebebimidir? 18
Soru-56: Ortaklıktan çıkarılan ortak mahkemeye hangi davayı açabilir? 18
Soru-57: Kooperatif aidatları ‘döviz ‘olarak verilebilir mi? 18
Soru-58: Kooperatif ortağının borcu birden çok ise, ödemeler kooperatife
nasıl yapılır? 18
Soru-59: Parasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortaklardan
nasıl bir işlem uygulanır? 18

KOOPERATİF GENEL KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI
Soru-60: Genel kurul toplantısının yetki düzeyi nedir? 18
Soru-61: Toplantıya kimler katılabilir? 18
Soru-62: Kaç çeşit genel kurul toplantısı vardır? 19
Soru-63: Genel Kurulun devredemeyeceği yetkiler nelerdir? 19
Soru-64: Genel Kurulun yetkileri nelerdir? 19
Soru-65: Genel kurulu toplantıya kimler çağırabilir? 20
Soru-66: Genel Kurulun yetki sınırları nelerdir? 20
Soru-67: Genel kurul toplantısı nasıl yapılır? 20
Soru-68: Denetçiler toplantıya çağırabilir mi? 21
Soru-69: Azınlıklar toplantıya çağırabilir mi? 21
Soru-70: Genel kurulda ortakların oy hakkı nasıldır? 21
Soru-71: Genel Kurullar hangi tarihler arasında yapılır? 22
Soru-72: Genel Kurullar her yıl yapılmak zorunda mıdır? 22
Soru-73: Genel Kurullar nerede yapılır? 22
Soru-74: Genel Kurul yapılırken dikkat edilecek usuller nelerdir? 22
Soru-75: Genel Kurullar neden ertelenir? 22
Soru-76: İkinci toplantıda yani erteleme toplantısında yeniden ilan gerekir mi? 22
Soru-77: Genel kurul belgeleri nelerdir? 22
Soru-78: Toplantılar çağrı merasimi olmadan toplanırsa hangi koşulların
varlığı toplantıyı Geçerli kılar? 22
Soru-79: Toplantıya katılmayan ortak temsil hakkını devredebilir mi? 22
Soru-80: Yönetim Kurulu üyeleri vekâleten oy kullanabilir mi? 22
Soru-81: Genel Kurul Toplantı gündemini kim belirler? 22
Soru-82: Gündem maddeleri toplantı esnasında değiştirilebilir mi? 23
Soru-83: Genel Kurulda toplantı ve karar sayıları nedir? 23
Soru-84: Yarıdan bir fazlası anlamını içeren durumlar hangileridir? 23
Soru-85: Çekimser Oy’un karşılığı nedir? 24
Soru-86: Çağrı merasimine uyulmadan yapılacak genel kurullarda,
yerine getirilmesi gereken en önemli unsur nedir? 24
Soru-87: Genel Kurul Toplantıları yetkisizi kişilerce çağrılırsa alınan kararlar
yok hükmünde olur mu? 24
Soru-88: Genel Kurulun idaresinden kimler sorumludur? 24
Soru-89: Divan heyeti kimlerden oluşur? 24
Soru-90: Divan Başkanının Görevleri nelerdir? 24
Soru-91: Bakanlık temsilcilerinin görevler ve yetkileri nelerdir? 24
Soru-92: Genel kurul başkanı ve üyelerin seçimi, gündeme yazılmamış olsa 24
bile yapılır mı?
Soru-93: Genel kurulda gizli oylama yapılacaksa neye dikkat edilmelidir? 25
Soru-94: Başkanlık divanına kimler seçilemez? 25
Soru-95: Başkanlık kurulunda hiçbir ortak görev almak istemediği takdirde ne yapılır? 25
Soru-96: Genel Kurulda oylamalar nasıl yapılır? 25
Soru-97: İbra nedir? 25
Soru-98: Bilançonun ibrası ne anlama gelir? 25
Soru-99: İbrada oy kullanamayacaklar kimlerdir? 25
Soru-100: Yönetim veya denetim kurulundan sadece birinin ibrası yeterlimidir? 25
Soru-101: Genel Kurulların tescili zorunlumudur? 26
Soru-102: Genel Kurul kararları iptal edilebilir mi? 26
Soru-103: Genel Kurul kararının iptali için hangi mahkemeye başvurulur? 26
Soru-104: Toplantı tutanaklarına muhalefet şerhi düşürmek zorunlu mudur? 26
Soru-105: İptal davası açma süresi ne kadardır? 26
Soru-106: Genel Kurulda kimler oylamaya katılamaz? 27
Soru-107: Genel Kurul toplantısı başka bir güne bırakılabilir mi? 27
Soru-108: Genel kurul toplantısı sırasında güvenlikle ilgili hususta
kimler sorumludur? 27
Soru-109: Toplantı nasıl gerçekleşir? 27
Soru-110: Genel kurul toplantılarındaki karar nisaplarını nasıldır? 28
Soru-111: Çekimser oylar nasıl değerlendirilecektir? 28
Soru-112: Karar yeter sayılarının farklı olduğu durumlar nelerdir? 28
Soru-113: Oylama nasıl yapılmalıdır? 28
Soru-114: Gizli oylama nasıl yapılır? 28
Soru-115: Açık oylama nasıl yapılır? 28
Soru-116: Genel kurulda alınan kararlar toplantıya katılmayan ortaklar için
bağlayıcımıdır? 29
Soru-117: Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder mi? 29

YÖNETİM KURULU
Soru-118: Yönetim Kurulu kim tarafından seçilir? Ve sıfatı nasıldır? 29
Soru-119: Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşur? 29
Soru-120: Yedek üye kaç kişiden oluşur? 29
Soru-121: Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerden oluşur? 29
Soru-122: Boşalan yedek üyelerin yerine yedekler nasıl seçilir? 29
Soru-123: Yönetim Kurulu kaç yıl için seçilir? 29
Soru-124: Süresi biten yönetim kurulu üyeleri ne zaman süre içinde Genel Kurul
tarafından çağrılması gerekir? 29
Soru-125: Yönetim Kurulunun süresi biter ise toplantıya kim çağırır? 29
Soru-126: Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ne kadardır? 29
Soru-127: Görev süreleri tespit edilmemiş ise kaç yıl için seçildiği varsayılır? 30
Soru-128: Yönetim Kuruluna seçilebilme şartları nelerdir? 30
Soru-129: Yönetim Kurulu ortak olmak zorunda mıdır? 30
Soru-130: Yönetim Kurulu hangi durumlarda sona erer? 30
Soru-131: Yönetim Kurulu kim tarafından ve hangi sebepler her
zaman azledilebilir mi? 31
Soru-132: Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yeri herhangi bir şekilde boşalırsa
nasıl bir işlem yapılır? 31
Soru-133: Yönetim kurulunu kimler toplantıya çağırır? 31
Soru-134: Yönetim Kurulu toplantıları ne zaman yapılır? 31
Soru-135: Yönetim Kurulu toplantılarına denetim kurulu çağrılır mı? 31
Soru-136: Mazeretsiz 3 toplantıya katılmayan üyenin durumu ne olur? 31
Soru-137: Mazeret bildirerek Yönetim Kurulu kararlarına katılmayan üye
alınan kararlardan Sorumlumudur? 31
Soru-138: Yönetim Kurulu toplantı nisabı nedir? 31
Soru-139: Yönetim Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 31
Soru-140: Yönetim Kurulu hangi kararlara katılamaz? 32
Soru-141: Yönetim Kurulu temsil yetkisini devredebilir mi? 32
Soru-142: Temsil için kaç kişinin imzası gerekir? 32
Soru-143: Yönetim Kurulunun yetkilerini kötüye kullanmalar halinde 32
kooperatif bundan sorumlu olur mu?
Soru-144: Mahkemelerde kooperatifi kim temsil eder? 32
Soru-145: Yönetim Kurulu üyeleri mal bildiriminde bulunmak zorunda mıdır? 32
Soru-146: Kimler Mal Bildiriminde bulunmak zorundadır? 32
Soru-147: Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları nelerdir? 32
Soru-148: Yönetim kurulunun hukuki sorumlulukları nelerdir? 32
Soru-149: Yönetim Kurulunun cezai sorumlulukları nelerdir? 32
Soru-150: Yönetim Kurulu üyeleri ticari muamele yapabilir mi? 32
Soru-151: Yönetim Kurulunun hukuki sorumlulukları ne zaman ortadan kalkar? 33
Soru-152: Ortaklar ile kooperatif arasında davalarda zamanaşımı ne kadardır? 33
Soru-153: Kooperatifler dışarıdan müdür atayabilir mi? 33
Soru-154: Kooperatif müdürünün statüsü nedir? 33
Soru-155: Müdürlerin ücretlendirilmeleri nasıl olur? 33
Soru-156: Yönetim Kurulu müdürlerin yaptıkları işlerden sorumlu tutulur mu? 33
Soru-157: Yönetim kurulu üyelik şartlarını kim araştırır? 33
Soru-158: Genel kurulda ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri tekrar 33
yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilebilirler mi?
Soru-159: İlk yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları nelerdir? 34
Soru-160: Yönetim kurulu üyelerinin kooperatifin iflasından doğan 34
sorumlulukları nasıldır?
Soru-161: Haksız rekabet halinde sorumluluk nasıldır? 34
Soru-162: Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri ve yedekleri 34
yerini doldurmadığı zaman ne yapılmalıdır?
KOOPERATİFLERDE DENETİM
Soru-163: Denetim Kurulunu kim seçer? 34
Soru-164: Kimler arasından seçilir? 35
Soru-165: Kaç yıl için seçilir? 35
Soru-166: Denetçiliğe seçilebilme şartları nelerdir? 35
Soru-167: Ortaklar tarafından denetim nasıl yapılır? 35
Soru-168: Denetim Kurulu üyelerinin görev durumları ne zaman ortadan kalkar? 35
Soru-169: Denetçilerde biri ayrılırsa nasıl bir işlem yapılır? 35
Soru-170: Denetçilerin görevleri nelerdir? 36
Soru-171: Kooperatif üst kuruluşları tarafından yapılan denetim nedir? 36
Soru-172: Bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetim yapılabilir mi? 36
Soru-173: Hesap tetkik komisyonu nedir? 36
Soru-174: Tüzel kişilerin denetçi olması halinde temsilci ataması nasıl olur? 36
Soru-175: Denetçiliğin sona erdiği anlar nelerdir? 36
Soru-176: Denetçilerin temsil yetkisi var mıdır? 37
Soru-177: Denetçilerin yönetim kurulu aleyhine dava açabilir mi? 37

TASFİYE
Soru-178: Kooperatifin dağılmasına(feshine) karar verilebilmesi için karar nisabı
ne olmalıdır? 37
Soru-179: Kooperatifi hangi hallerde dağılır? 37
Soru-180: Tasfiye nedir? 37
Soru-181: Ortak sayısı 7’den aşağı düşmüş kooperatiflerde, genel kurul toplantısı
yapılabilir, kararlar alınabilir mi? 38
Soru-182: Mahkeme veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde
tasfiye İşlerini kim yapar? 38
Soru-183: Tasfiye memurlarının vazifeleri nelerdir? 38
Soru-184: Tasfiyeye giren kooperatifte genel kurul, yönetim kurul ve denetim
kurulunun vazifeleri devam eder mi? 38
Soru-185: Tasfiye halindeki kooperatiflerde nisap aranır mı? 38
Soru-186: Tasfiye memurları azledilebilir mi? 38
Soru-187: Tasfiye memurlarının aktifleri satma yetkisi var mıdır? 38
Soru-188: Tasfiyenin sonunda evrak ve defterler nerede ve kaç yıl saklanmalıdır? 39
Soru-189: Tasfiye halindeki kooperatif, tasfiye süresince olağan genel kurul 39
toplantılarını yapmak zorunda mıdır?
Soru-190: Birleşme yolu ile tasfiye nasıl gerçekleşir? 39
Soru-191: Kooperatifler A.Ş ile LTD.ŞTİ ‘ne dönüşebilir mi? 39

KOOPERATİFLERDE ÜST BİRLİK
Soru-192: Kooperatif Birlikleri nedir? 39
Soru-193: Kooperatif Merkez Birlikleri nedir? 39

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
Soru-194:Ticaret Sicilde Kuruluş sırasında istenen belgeler nelerdir? 40
Soru-195:Genel Kurullarda istenen belgeler nelerdir? 40
Soru-196:Ticaret Sicilde ana sözleşme değişikliği işlemlerinde istenen belgeler 40
nelerdir?
Soru-197:Kooperatif birleşmelerinde istenen belgeler nelerdir? 40
Soru-198:Kooperatif nev’i değişikliğinde istenen belgeler nelerdir? 41
Soru-199:Ticaret Sicilde tasfiye işlemlerinde istenen belgeler nelerdir? 83
Soru-200:Ticaret Sicilde terk işlemlerinde istenen belgeler nelerdir? 83

ÖNSÖZ

Hazırlamış olduğumuz “Sorularla Kooperatifler” isimli bu mütevazi kitapçık ile gerek meslek sahiplerini gerekse konu ile alakalı diğer kişi ve kurumları uygulamalar konusunda bilgilendirmek ve sıklıkla sorulan konularda kısa ama öz bilgiler sunmayı hedeflenmiştir.

Bu küçük çalışma bilimsel nitelikli bir çalışma olmayıp, derleme niteliğindedir. Ancak derleme yapılırken hem geçmişteki tecrübe hem de yayınlanmış makale ve İl Ticaret Sicillerinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılan uygulamalar yakından incelenerek hazırlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın tüm meslek sahiplerine ve konu ile alakalı kişi ve kurumlara faydalı olması temennisiyle.

Dr. Mustafa ALPASLAN
SMMM
İzmir, Ekim 2010


GÜNCEL MEVZUATTAKİ GELİŞMELER
İLETİŞİM
MUSTAFA ALPASLAN - SMMM

Adres: Şehit FethiBey Cad. No:32/3 Gümrük

KONAK / İZMİRTel.   : 0232 446 72 20
Faks. : 0232 483 09 18
Cep.  : 0532 465 31 99

E-Posta:
m.alpaslan@windowslive.comİncelediğiniz konuya henüz yorum yapılmamış.Yorum bırakmak istermisiniz?Bilanço & Mizan Mali Müşavirlik Limited Şirketi Web Sitesi Caner AYDIN [ lancia@windowslive.com ] Tarafından Hazırlanmaktadır. - Yönetim -
Sitemap
Toplam Ziyaretçi: 765311